* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Algemene voorwaarden

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. GEBRUIK DEZE SITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Deze site is gekoppeld aan andere sites, die ook worden beheerd door bedrijven uit de Dynabook. Bij het gebruik van gekoppelde sites zijn ook de algemene voorwaarden van die gekoppelde sites van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van een gekoppelde site, hebben de algemene voorwaarden van een gekoppelde site voorrang en zijn deze bepalend voor de gekoppelde site.

Inhoud van de site

Het beschikbare materiaal op deze site, met inbegrip van materialen op gekoppelde sites die direct of indirect toegankelijk zijn vanaf deze site, wordt als zodanig aangeboden, zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken of niet-schending. We garanderen niet dat het materiaal foutloos en vrij van virussen is en geen lasterlijk, aanstootgevend of op andere wijze schadelijk materiaal bevat. U bent zelf verantwoordelijk voor de volledige kosten van eventueel noodzakelijke dienstverlening, reparatie of correctie. Deze site kan ook publicaties bevatten met technische onnauwkeurigheden of typografische fouten, die naar eigen goeddunken door Dynabook zullen worden gecorrigeerd indien deze worden ontdekt. Daarnaast worden er af en toe wijzigingen aangebracht in de informatie in de gedrukte versies van deze publicaties. Deze correcties en wijzigingen kunnen vroeg of laat op deze site worden opgenomen.

Koppelingen naar sites van derden

Het materiaal dat toegankelijk is via gekoppelde sites wordt niet door ons onderhouden en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Elke verwijzing naar een gekoppelde site of alle andere specifiek genoemde producten of diensten van derden vormt of impliceert geen goedkeuring van onze kant, en u bent zelf verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot het gebruik ervan.

Aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij, noch onze gelieerde ondernemingen, medewerkers, agenten of leveranciers, aansprakelijk voor enigerlei schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, inkomstenverlies of soortgelijke economische verliezen), al dan niet volgens contract, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen van het gebruik van de beschikbare materialen op deze site of elke gekoppelde site, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid hiervan, noch voor enige andere claim door derden.

Persoonlijk gebruik en intellectueel eigendomsrecht

U stemt erin toe dat u deze site alleen voor wettige doeleinden gebruikt. U mag de informatie van deze site eenmaal downloaden naar één computer uitsluitend voor eigen, niet-commercieel en intern gebruik. U mag de materialen op deze site waarop copyright rust of waarop eigendomsrecht van toepassing is, niet kopiëren, gebruiken, wijzigen, verzenden, distribueren, onderwerpen aan reverse engineering of op enigerlei wijze exploiteren, tenzij u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming hebt van de respectieve eigenaar(s). Het gebruik van de software die u kunt downloaden van de site, valt onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst die wordt meegeleverd met de software. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op deze site zijn merken van de respectieve eigenaar(s) en elk ongeautoriseerd gebruik ervan is ten strengste verboden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in dat u ons en onze gelieerde ondernemingen vrijwaart en vrijstelt van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en onkosten (met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze site.

Dekkingsgebied

Deze site geeft een overzicht van een groot aantal producten van Dynabook en kan derhalve verwijzingen bevatten naar specifieke producten en services die niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert niet dat Dynabook in een bepaald land de intentie heeft deze producten of services op de markt te brengen.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving in Duitsland. Dynabook behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment of zonder kennisgeving vooraf enkele of alle gebruiksvoorwaarden uit te breiden, te verwijderen of te wijzigen.